บริษัท ไทยโพลีเมอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2551 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 57 ซอยบรมราชชนนี 70/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170  มีเงินทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน จำนวน 5,000,000  (ห้าล้านบาทถ้วน) เป็นกิจการที่ดำเนินเกี่ยวกับออกแบบ  ผลิต และติดตั้งสินค้าต่าง ๆ อันได้แก่.-

1.) ถังไฟเบอร์กลาส
2.) ท่อไฟเบอร์กลาส
3.) ตะแกรงไฟเบอร์กลาส
4.) การเคลือบผิวชิ้นงานเพื่อป้องการการกัดกร่อนจากสารเคมีและเสริมแรง ด้วยวัสดุโพลีเมอร์
5.) ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสทุกกประเภท

ด้วยแนวคิดในกระบวนการผลิต และนโยบายผลิตภัณฑ์  ในการผลิตที่เน้นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพที่ดี เพื่อให้สินค้าที่ถูกผลิตมีคุณภาพ, มั่นคงแข็งแรง, สวยงาม, ปลอดภัย    มีความหลากหลายของรูปแบบและบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา  รวมทั้งสิ่งสำคัญที่สุด คือ  ราคายุติธรรม

ปัจจุบันนี้  ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น และค้นคิดผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สินค้าของบริษัท อีกทั้งเพิ่มศักยภาพ สินค้าให้สามารถทัดเทียมและแข่งขันกับสินค้านานาประเทศได้ใน ราคาที่ยุติธรรม