บริษัท ไทยโพลีเมอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่ระบบบริหารคุณภาพ เพื่อยกระดับให้เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามข้อกำหนด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยผู้บริหารได้กำหนดนโยบายคุณภาพขององค์กรไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณภาพ หมายถึง การมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เกิดขึ้นจากการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานในระดับสากล หรือตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด โดยสร้างให้มีระบบการประกันคุณภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พัฒนาความสามารถของบุคลากร และกระบวนการผลิต ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและความต้องการภายในขององค์กร

การบริการ หมายถึง การให้บริการในการส่งมอบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส และพลาสติกวิศวกรรม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านของบุคลากรในบริษัทฯ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจด้านไฟเบอร์กลาส และพลาสติกวิศวกรรม เพื่อสร้างผลงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสากลและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า